PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20191017

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV
PORNÓAPÁTI KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

58/2019. (X.17. ) számú határozat: Polgármesteri program elfogadása.

59/2019. (X.17.) számú határozat: Alpolgármester választásának lebonyolításához bizottság tagjainak megválasztása.

60/2019. (X.17.) számú határozat: Schmalzl János képviselő alpolgármesterré megválasztása.

61/2019. ( X.17.) számú határozat: Fülöp Orsolya polgármester tiszteletdíjának megállapítása.

62/2019. ( X.17.) számú határozat: Fülöp Orsolya polgármester költségtérítésének megállapítása.

63/2019.(X.17.) számú határozat: Schmalzl János alpolgármester részére tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása.

64/2019. (X.17.) számú határozat: Összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság tagjainak megválasztása.

65/2019. (X.17.) számú határozat: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.

66/2019. ( X.17.) számú határozat: Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 2019/20120. évre vonatkozó fűtési költség-bevétel kimutatásának elfogadása.

67/2019. ( X.17.) számú határozat: Fröhlich Tree Kft. csarnoképítésre vonatkozó kérelméhez kiegészítő információk kérése.

68/2019. ( X.17.) számú határozat. Helyi adók 2020. évi mértékéről döntéshozatal.

69/2019. (X.17.) számú határozat: 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

70/2019. ( X.17.) számú határozat: Pornóapáti közterületek karbantartására szerződéskötés.

71/2019. ( X.17.) számú határozat: Gyermekvédelmi beszámoló kiegészítése.

Pornóapáti község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2019. október 17. napján 18.00 órakor tartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Bokor Miklós , Mittl Johann Franz, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző,
Rózsa Károlyné, a Pornóapáti Helyi Választási Bizottság elnöke.
Kissné Potzmann Erzsébet pornóapáti lakos, előző önkormányzati ciklus alpolgármestere

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül öt fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület a következő napirendet fogadja el:

1./ A 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választás lebonyolításáról tájékoztatás, a választás eredményének ismertetése.
Előadó: Rózsa Károlyné – Helyi Választási Bizottság Elnöke.

2./ Polgármester, települési képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása.
Előadó: Rózsa Károlyné – Helyi Választási Bizottság Elnöke.

3./ Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester.

4./ Alpolgármester megválasztása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester.

5./ Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjáról, költségtérítéséről döntés.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester.

6./ Bizottsági szerkezet kialakítása.
Előadó: Kovácsné Fülöp Orsolya polgármester.

7./ Egyéb alakuló üléssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

8./. Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. működtetésével kapcsolatos kérdések megtárgyalása. Előadó: Schmalzl Jánosné ügyvezető – Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

9./ Fröhlich Tree Kft. településrendezési terv módosítási kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

10./ 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

11./ Helyi adók 2020. évi mértékének megtárgyalása.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

12./ Különfélék.


I. napirendi pont.

Fülöp Orsolya polgármester köszönti az előző önkormányzati ciklusban alpolgármesterként tevékenykedő Kissné Potzmann Erzsébetet, aki a jelenlegi önkormányzati választáson nem indult, majd ajándékkal és virággal köszöni meg munkáját.


Fülöp Orsolya polgármester az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása után felkéri Rózsa Károlynét, a Pornóapáti Helyi Választási Bizottság elnökét az önkormányzati választás eredményének ismertetésére.

Rózsa Károlyné a Pornóapáti Helyi Választási Bizottság elnöke tisztelettel köszönti a megválasztott polgármestert és képviselő-testületi tagokat. Elmondja, hogy a 291 települési választópolgárból 136 fő vett részt a szavazáson, a polgármester választás esetében 136 szavazólapból 136 db volt a szavazóurnában, 31 szavazat lett érvénytelen, Fülöp Orsolya 105 érvényes szavazatot kapott, Pornóapáti település újonnan megválasztott polgármestere Fülöp Orsolya lett.

A települési képviselők kislistás választási rendszerében 133 érvényes szavazólap és 3 érvénytelen szavazólap figyelembevételével az alábbi eredmény született :
Szőnye László 92 szavazat,
Schmalzl János 127 szavazat,
Bokor Miklós 106 szavazat,
Mittl Johann Franz 100 szavazat,

A megválasztott képviselők Bokor Miklós,Mittl Johann Franz, Schmalzl János és Szőnye László.
Sok sikert kíván a képviselő-testület munkájához!

II. napirendi pont:
Rózsa Károlyné , a Pornóapáti Helyi Választási Bizottság elnöke közreműködésével a Mötv. 28.§ (2) bekezdése alapján a települési képviselők és a Mötv 63. §-a alapján a polgármester eskütételére kerül sor, majd az eskütétel után ünnepélyes keretek között átadja a megbízóleveleket.

Rózsa Károlyné a Pornóapáti Helyi Választási Bizottság elnöke a testületi ülésről eltávozott.


III. napirendi pont:

Fülöp Orsolya polgármester röviden ismerteti célkitűzéseit és programját. Elmondja, hogy feladatául érzi a társadalmi szervezetek működéséhez szükséges feltételek megteremtését, a településen működő intézmények ( óvoda) működésének további biztosítását, a települési biomassza falufűtés működtetési feltételeinek megteremtését, továbbá a településközpont ( Trift, vegyesbolt környéke, ravatalozó, ) pályázati források igénybevételével történő felújítását.

Pornóapáti Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, -ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

58/2019. (X.17. ) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete Fülöp Orsolya polgármester polgármesteri programját elfogadta.

 

IV. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mötv. 74.§ (1) bekezdése alapján „a képviselő-testület a polgármester (elnök, főpolgármester) javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert (alelnököt, főpolgármester-helyettest) választ több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az alakuló (vagy az azt követő) ülésen”

Az Önkormányzat SZMSZ-ében is egy alpolgármester választását írja elő. Javasolja az alpolgármester megválasztására – a titkos szavazás lebonyolítására - hozzanak létre 3 tagú ad hoc bizottságot, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


A polgármester javasolja a képviselőknek, hogy a bizottság tagjai Szőnye László, Mittl Johann Franz és Bokor Miklós képviselők legyenek.

A jelöltek elfogadták a jelölést, ezért a polgármester megkéri a képviselőket, hogy aki egyetért a javaslattal kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület egyetért a javaslattal és 5 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

59/2019. (X.17.) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete az alpolgármester választásának lebonyolításához a bizottság tagjainak Szőnye László, Mittl Johann Franz és Bokor Miklós képviselőket választja meg.
.
Fülöp Orsolya polgármester Schmalzl Jánost képviselőt javasolja alpolgármesternek.

Schmalzl János képviselő a jelölést elfogadja.

A polgármester megkérdezi a jelöltet, hogy a személyes érintettségére tekintettel részt kíván – e venni a szavazásban ?

A jelölt válasza:” nem kívánok részt venni a szavazásban.”

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a képviselőt határozatképesség szempontjából jelen lévőnek kell tekinteni. A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének szavazata szükséges, azaz esetükben legalább 3 fő.

A polgármester felkéri a bizottság tagjait, hogy készítsék el a szavazólapokat, a képviselők szavazzanak, a bizottság állapítsa meg az eredményt.

A szavazás lebonyolításig a polgármester felfüggeszti az ülést.
A titkos szavazás megtörtént. A polgármester újra megnyitja az ülést.

A polgármester megállapítja, hogy az öt fő képviselő jelen van, ezért az ülés határozatképes.
Ezt követően Fülöp Orsolya polgármester felkéri az ad hoc bizottságot, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Ezután a polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület - titkos szavazással ( minősített többséggel) 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

60/2019. (X.17) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzata képviselő-testülete Schmalzl János képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.

Fülöp Orsolya polgármester felkéri a jegyzőt az esküszöveg előolvasására, az alpolgármestert az eskü letételére, majd az erről szóló esküokmány aláírására.

Schmalz János alpolgármester az esküt letette, és az erről szóló esküokmányt aláírta.


V. napirendi pont:

Polgármester, alpolgármester tiszteletdíjáról, költségtérítéséről döntés.

Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy a polgármester-jelöltkénti bejelentkezésekor nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén társadalmi megbízatásban kívánja ellátni a polgármesteri tisztséget.

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a főállású polgármester
illetményre jogosult. A főállású polgármester illetménye a helyettes államtitkár illetményének 30 %-a az 500 fő alatti lakosságszámú település polgármestere esetében, társadalmi megbízatású polgármester esetén ennek 50 % - a képviselő-testület által megállapítandó tiszteletdíj mértéke.

A költségtérítés vonatkozásában a Mötv. 71 § (1), (6) bekezdése szerint: „ a főpolgármester, főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének , tiszteletdíjának 15 % -ában meghatározott összeg.”

A korábbiaktól eltérően költségátalány megállapítására nincs mód.
Mindezek alapján Fülöp Orsolya polgármester bruttó 149.576,- forint illetményre, és 22.436,- forint költségtérítésre jogosult.

Pornóapáti Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

 

61/2019. ( X.17.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete Fülöp Orsolya társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján bruttó 149.576,- Ft összegben állapítja meg.

 


Pornóapáti Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

62/2019. ( X.17.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete Fülöp Orsolya társadalmi megbízatású polgármester havi költségtérítését 2019. október 13. napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján 22.436,- Ft összegben állapítja meg.

Az Mötv 80. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület állapítja meg a főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét, a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70-90 %-a közötti összegben.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával.

A Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján: „a főpolgámester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15 % -ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.”


Alpolgármester tiszteletdíjának, egyéb juttatásainak megállapítása:

Fülöp Orsolya polgármester ismerteti Schmalzl János alpolgármester írásbeli nyilatkozatát, amely szerint tiszteletdíjáról lemond.

Pornóapáti Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 fő tartózkodással – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

63/2019.(X.17.) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzatának képviselő-testülete Schmalzl János alpolgármester részére a polgármester tiszteletdíjának 80 % -ában 119.660,-forint összegben tiszteletdíjat és 17.948,- forint összegben költségtérítést állapít meg.

Fülöp Orsolya polgármester ismerteti Schmalzl János alpolgármester írásbeli nyilatkozatát, amely szerint tiszteletdíjáról lemond.

  


VI. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy meg kell választani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot.

Fülöp Orsolya polgármester az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság tagjának javasolja Szőnye László, Mittl Johann Franz és Bokor Miklós képviselőket .

Szőnye László, Mittl Johann Franz és Bokor Miklós képviselők a bizottsági jelölést elfogadják.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- az alábbi határozatot hozza:

64/2019. (X.17.) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szőnye László, Mittl Johann Franz és Bokor Miklós képviselőket az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság tagjának választja.

A bizottság elnöke: Bokor Miklós.

 


VII. napirendi pont:

A./

Dr. Linhárt Gábor jegyző ezt követően rövid tájékoztatást ad a képviselő-testület részére a képviselői tisztséggel kapcsolatban felmerülő összeférhetetlenségi és méltatlansági kérdésekről, majd sor kerül a megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül történő benyújtása miatt a vagyonnyilatkozatok szétosztására. A jegyző elmondja a képviselőnek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő kérelmezési kötelezettségét .

B./

A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület alakuló ülést követő feladatai közé tartozik Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata. A 2014. évben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot áttekintette, álláspontja szerint a szervezeti működés alapvető feltételrendszerének megfelel, új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására akkor van szükség, ha a képviselő-testület alapvető működésében indokolt változtatások merülnek fel.

Pornóapáti Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, -ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

65/2019. (X.17. ) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát áttekintette, álláspontja szerint a szervezeti működés alapvető feltételrendszerének megfelel, új Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására akkor van szükség, ha a képviselő-testület alapvető működésében indokolt változtatások merülnek fel.

VIII. napirendi pont:

Schmalzl János alpolgármester a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. vonatkozásában elmondja, hogy 2019. október 1. napjától a teljes fűtési időszakra a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. által üzemeltetett fűtűmű energiatámogatását úgy módosította, hogy a fix összegű havi alapdíj támogatást 460 ezer forintról 650.890,-forintra növelte, azonban az értékesített hődíj után gigajoulonként 536,- forint mértékű energiatámogatást állapított meg, amely az előző évhez képest bevételnövekedést eredményez. A rendelkezésre álló pénzügyi kalkuláció alapján a biofűtőmű működtetése továbbra is biztosított.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

66/2019. ( X.17.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos tájékoztatót és a biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos 2019/2020. évi időszakra vonatkozó pénzügyi számítást elfogadja.

/ A kalkuláció a jegyzőkönyv mellé csatolva/


IX. napirendi pont:

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Fröhlich Tree Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.) képviseletében a cég ügyvezetője azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a tulajdonában levő 218/2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódva a cég profiljához - karácsonyfa termelés – igazodva mezőgazdasági gépek és eszközök tárolására telephelyet bővítsen, amelyhez a pornóapáti 02/15. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. A rendezési terv módosítását a cég a hatósági egyeztetést követően teljeskörű saját költségén biztosítja . A cég vezetőjének tájékoztatása alapján a fűtőmű részére 200 m3 bioparítékot biztosítana minden évben. A képviselő-testület 2019. május 28. napján tartott ülésén hozott 43/2019. ( V.28.) számú határozatával a Fröhlich Tree Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.) kérelmét , amelynek alapján a cég tulajdonában levő 218/2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódva a cég profiljához - karácsonyfa termelés – igazodva mezőgazdasági gépek és eszközök tárolására telephelyet bővítene - a pornóapáti 02/15. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával és az azzal összefüggő településrendezési terv módosítását a hatósági egyeztetést követően a cég teljeskörű saját költségviselésével elvi jelleggel támogatta.

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beruházó az övezetre vonatkozó építménymagasság növelését irányozta elő, amelynek kérelmet terjesztett elő a képviselő-testülethez, az építménymagasság 4,5 méterről -7,5 méterre történő növelésével mezőgazdasági építmény esetében.
Fenti dolog alapján látványtervet kért a beruházótól.
A képviselő-testület ezt követően a látványtervet elemzi.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

67/2019. ( X.17.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a következő 4-5 évre kimutatást kér a FRÖHLICH Tree Kft. képviselőjétől annak a vonatkozásában , hogy a változatlan adómérték mellett a településre jutó  helyi iparűzési adót hozzávetőlegesen milyen összegűre kalkulálja. Fenti kérdést az indokolja, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján a cégnek a  település közigazgatási területére vonatkoztatva a közeljövőben a termőterület nagymértékű csökkentése várható, amely az önkormányzat részére fizetendő  helyi adó mértékét is jelentős mértékben kedvezőtlenül  befolyásolhatja.
A válasz ismertetésénél  az adótitokra vonatkozó előírásokat betartja.

Az építmény elhelyezésének ügyében  a képviselő-testület támogatja  a hátsó, északi részen történő elhelyezést.

 

X.napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Pornóapáti településre megállapított helyi adók mértékeit.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül -a következő határozatot hozza:
68/2018.(X.17.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a helyi adók 2019. évben megállapított mértékein 2020. évre nem változtat.
XI. napirendi pont:
Dr. Linhárt Gábor jegyző javaslatot tesz a 2020.. évi önkormányzati belső ellenőrzési terv elfogadására.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
69/2019. ( X.17.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.
XII. napirendi pont:
A./
Bokor Miklós települési képviselő kérdezi Fülöp Orsolya polgármester, hogy a település kommunális feladatainak ellátását milyen módon oldja meg, hiszen erről a legutóbbi testületi ülésen tájékoztatást nem kapott.
Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy igyekezett tájékoztatni valamennyi képviselőt a rendelkezésre álló fejleményekről, hiszen július hónapban mindenki számára ismeretessé vált, hogy a ARMI Kft-vel kötött szerződés a munkát végző foglalkoztatottak felmondása miatt ellehetlenült, a felsőcsatári Hittl Anton közreműködésével kedvezőbb anyagi viszonyok között tud szerződést kötni ( 4.000,- Ft +ÁFA helyett hozzávetőlegesen bruttó 3.500,- forint óránként) A képviselőtől elnézést kér, majd ismerteti a szerződést.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
70/2019. ( X.17.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a Green Autek Kft.-vel ( Felsőcsatár, Hegy u. 36., adószám:26311881-2-18, képviselője: Hittl Anton ügyvezető) – vel az alábbi szerződést köti:

Munkavégzés helye: Pornóapáti Temető utca, Fő utca

1.1 Temető területe és a hozzá tartozó Temető utca felőli utcafront nyírása, nyírást követően a sírok és temetőn belül a közlekedő járdák letakarítása.
1.2 Használaton kívüli laktanya belső egybefüggő udvara ( 1300 m2 )
1.3 Sövény nyírás, Fő utca teljes hosszán, nyesedék elszállítással.
1.4 Fő utca páratlan házszám oldal teljes nyírása. A Pinka hídtól a Pornóapáti patak hídig, a főút és járdával körbehatárolt terület. Valamint a Tüskevár utca és Fő utca közti Vízmű terület. Nyírást követően a járdák és aszfaltos utak letakarítása.
1.5 Egyéb kertészeti munkák.

A felek megállapodnak abban, hogy a 1. pontban részletezett  munka elvégzésének költsége az alábbiak szerint alakul:
1.1– Nettó 29528 Ft
1.2– Nettó 8268 Ft
1.3– Nettó 2756 Ft/ óra
1.4– Nettó 62010 Ft
1.5– Nettó 2756 Ft/ óra
Kiszállási díj Szombathelyről Nettó 1969 Ft

B./

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról az átfogó értékelést a települési önkormányzatoknak el kell készíteni, melyet a képviselő-testület megtárgyal, elfogad, majd megküld a gyámhatóságnak. A beszámoló együttes testületi ülésen történő elfogadása Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes és Szentpéterfa községek önkormányzatai 2019. február 5. napján megtörtént, a beszámoló megküldésre sor került a gyámhivatal részére.
A beszámoló megküldését követőan a gyámhivatal kérte a beszámoló tartalmának kiegészítését( demográfiai mutatók, jegyzői hatáskörben tett intézkedések, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások, a jövőre vonatkozó elképzelése, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos adatok, a civil szervezettek való együttműködések stb.)

Ismerteti a beszámoló kiegészítését!

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
71/2019. ( X.17.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a 2018. évi
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló kiegészítését elfogadja.

/ a beszámoló kiegészítése a jegyzőkönyv mellé csatolva/

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Falugazdász ügyfélgogadás

Falugazdász ügyfélgogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
A beruházás Magyar Falu Program keretében valósult meg. 

Tovább olvasom...