Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20181012.

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI

KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. OKTÓBER 12. NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

55/2018. ( X.12.) számú határozat: Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos tájékoztató és a biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos 2018/2019. évi időszakra vonatkozó pénzügyi számítás elfogadása.


56/2018. ( X. 12.) számú határozat: Az időskorúak részére biztosítható települési
támogatás előirányzatának meghatározása.

57/2018. ( X. 12.) számú határozat: Szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi
szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlat elfogadása.

 
Pornóapáti Község Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2018. október 12. napján 21.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.


Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:

1./ Pornóapáti fűtőmű működtetéséről szóló tájékoztató megtárgyalása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Különfélék.

I. napirendi pont:

Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy problémát jelent, hogy 2018. október 1. napjától a teljes fűtési időszakra a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. által üzemeltetett fűtűmű energiatámogatását úgy módosította, hogy a fix összegű havi alapdíj támogatást 250 ezer forintról 465 e forintra növelte, azonban az értékesített hődíj után gigajoulonként fizetett 1605,- forint mértékű energiatámogatást megszüntette, ez éves szinten 3 millió forintos mértékű bevételcsökkenést eredményez. A rendelkezésre álló pénzügyi kalkuláció alapján a biofűtőmű működtetése továbbra is biztosított, azonban a téli időszak közepére komoly mértékű likviditási problémák állnak fenn, a karbantartási fedezet nem biztosított, hiszen a kazánok és a rendszer felújítását is a fűtőmű termelte eddig ki.
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

55/2018. ( X.12.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos tájékoztatót és a biomassza fűtőmű üzemeltetésével kapcsolatos 2018/2019és évi időszakra vonatkozó pénzügyi számítást elfogadja.

II. napirendi pont:
A./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 5/A § rendelkezései alapján időskorúak részére települési támogatást állapíthat meg. A rendelkezésre álló költségvetési keretek figyelembevételével javaslatot tesz a szociális kiadások előirányzatán belül a támogatás előirányzatának 700.000,- forintban történő meghatározására.(10.000,- Ft /igényjogosult/
Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
56/2018. ( X. 12.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete az időskorúak részére biztosítható települési támogatást 2018. évben a szociális kiadások előirányzatán belül a támogatás előirányzatát 700.000,- forintban határozza meg.

B./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatást ad a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal épületére vonatkozóan folyamatban levő felújítási munkálatokról, majd ismerteti az épület első emeletén található szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlatot.

Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
57/2018. ( X. 12.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete az épület első emeletén található szociális bérlakás villanyszerelési és érintésvédelmi szabványosítási munkálataira vonatkozó kivitelezői ajánlatot 492.000,- forint +ÁFA , mindösszesen 624.840,- forint összegben elfogadja.


Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta.
Kelt mint első oldalon


Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző