PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20190122

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV

PORNÓAPÁTI KÖZSÉG

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. JANUÁR 22. NAPJÁN

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott rendelet:

1/2019. ( I.23.) számú rendelet: Pornóapáti község településképének védelméről.

2/2019. ( I.23.) számú rendelet: Pornóapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

Hozott határozatok:

1/2019. ( I.22.) számú határozat: Kiegyenlítő bérrendezési alapra pályázat benyújtása.

2/2019. ( I.22.) számú határozat: Kommunális alkalmazott foglalkoztatása.

3/2019. ( I.22.) számú határozat: Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal és a Védőnői Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetének elfogadása.

4./2019. ( I.22.) számú határozat: Gyöngyös –Kert Óvoda Pornóapáti Tagintézménye 2019. évi költségvetési tervezetének elfogadása.

5./2019. ( I.22.) számú határozat: Pornóapáti Független Önkéntes Tűzoltóegyesület 2019. évi támogatási keretösszegének meghatározása.

6./2019. ( I.22.) számú határozat: Pornóapáti Futball Klub 2019. évi támogatási keretösszegének megállapítása.

7/2019. ( I. 22.) számú határozat: Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételek összegének meghatározása.

8/2019. ( I.22.) számú határozat: 2019. évi felhalmozási kiadások meghatározása.

9./ 2019. ( I.22.) számú határozat: Településképi rendelet partnerségi egyeztetés lezárása.
10/2019. ( I.22.) számú határozat: Településképi rendelet tervezet módosítása ( egyedi helyi védettség)
11/2019. ( I.22.) számú határozat: Külterületi utak karbantartása eszközfejlesztési pályázat – eszközbeszerzésre szerződéskötés.
12/2019. (I.22.) számú határozat: Pornóapáti Község Önkormányzata és Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
13/2019. (I.22.) számú határozat: 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása.
14/2019. (I.22.) számú határozat: Pornóapáti szociális bérlakás használati jogosultságáról döntés( Szabó Horváth Zsuzsanna)

15/2019. ( I.22.) számú határozat: Szociális bérlakás előtér- és konyhafelújításiának előkészítése.

 

 Pornóapáti Község Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2019. január 22. napján 18.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Jelen vannak: Fülöp Orsolya polgármester, Bokor Miklós, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző.


Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül öt fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére.

A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:
1./ Pályázat benyújtása a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázatára.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

2./ Pornóapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ Településkép védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

4./ Különfélék.

I. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtandó pályázat részletkérdéseit.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a közös hivatal fenntartó valamennyi önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan költségvetési rendeletében 2019. január 1-jei hatállyal 46.380,- forint összegben állapítja meg.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

1/2019. ( I.22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó székhely önkormányzatként a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.
A települési önkormányzat vállalja , hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan költségvetési rendeletében 2019. január 1-jei hatállyal 46.380,- forint összegben állapítja meg.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a költségvetési törvényben meghatározott illetményalapot ( 38.650,- forint) alkalmazta 2018. július 1-jén.
II. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek számbavétele az elfogadott költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével készült. A bevételek és adók tekintetében magánszemélyek kommunális adójából 845.000,- Ft, gépjárműadóból 2.964.000,- Ft bevétellel számolnak ( ennek 60 % - a állami bevételt képez. ) A helyi iparűzési adó bevétel tekintetében 6.000.000,- Ft összeggel kalkulált.
A 2019. évi költségvetési törvény alapján a feladatfinanszírozás keretében a zöldterület gazdálkodási feladatok ellátására biztosított 856 e Ft, a közvilágítási feladatokra adott 1.312 e Ft, a köztemetőkre biztosított 324 e Ft, a közutak fenntartására biztosított 363 e Ft összegből kerül megállapításra A hozzájárulások keretében az egyéb kötelező feladatok ellátására 5.000.000,- Ft összegű bevétellel lehet számolni, a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra , a pénzbeli és természetbeni szociális feladatok támogatására biztosított pénzeszköz megszűnt. Az önkormányzat bevételét képezi továbbá a pénzbeli szociális ellátások biztosítására adott 2.796 e Ft, továbbá a települési könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 1.800 e Ft pénzeszköz, továbbá az iparűzési adóerőképesség kiegészítéseként idén nem kapnak támogatást, ezáltal 2019. évhez viszonyítva 18.389 e Ft bevételtől esnek el. A közcélú foglalkoztatás a közcélú foglalkoztatott 2019. január 16. napján történő nyugállományba vonulásával megszűnt, helyette nyugdíjasként részmunkaidős , napi 4 órás foglalkoztatására tesz javaslatot.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

2/2019. ( I.22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Képviselő-testülete 2019. február 1. napjától 1 főt , heti 20 órában, kommunális munkakörben foglalkoztatja.


Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy a kiadások tekintetében a személyi juttatások összegében a polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés mellett a közcélú foglalkoztatott bérjellegű juttatásával számolt, a polgármesteri illetményemelkedés 2017. január 1. napjával történő emelkedésének fedezetét állami támogatás formájában történő biztosításával. ( 1.008 e Ft)
A dologi kiadásokat a 2018. évi teljesítésnek megfelelően tervezte.
A szociálpolitikai ellátások keretében átmeneti segélyre 164 e Ft, temetési segélyre 114 e Ft, egyéb , az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatások közül beiskolázási támogatásra 400 e Ft ,az idősek részére szolgáló szociális támogatás pénzügyi keretének biztosítására 700 e Ft, , továbbá a bevezetett életkezdési támogatás összegére 50 e forintot biztosít, gondolkodnak továbbá a mindennapi megélhetési körülmények segítéseként az ajánlott védőoltások támogatására lenne lehetőség, amellyel mind a kisgyermekes, mind az idősek segítésére is sor kerülne. A jegyző ezután tájékoztatást ad a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal , a védőnői szolgálat és a háziorvosi szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetéről

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

3./2019. ( I.22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési tervezetét 630 e Ft pénzügyi hozzájárulás biztosításával, a Védőnői Szolgálat 2019. évi költségvetési tervezetét 289 e Ft pénzügyi hozzájárulás biztosításával támogatja.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

 


4./2019. ( I.22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Független Önkéntes Tűzoltóegyesület 2019. évi támogatását 100.000,- Forint összegben határozza meg.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
5./2019. ( I.22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Futball Klub 2019. évi támogatását 100.000,- forint összegben határozza meg. ( sportpálya fűnyírás és rezsiköltségek)


Dr. Linhárt Gábor jegyző a költségvetési tervezet alapján elmondja ismerteti a Gencsapáti Gyöngyös –Kert Óvoda Intézményfenntartó Társulásának költségvetési tervét. Elmondja, hogy a gyermeklétszámnak is köszönhetően az óvodai nevelés kormányzati funkcióra nem kell pénzösszeget a társulás részére biztosítani.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

6./2019. ( I.22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Gyöngyös – Kert Óvoda Pornóapáti Tagintézménye 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait jóváhagyja.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
7/2019. (I.22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2020. év 5.000.000.- Ft
2021. év 6.000.000,- Ft
2022. év 6.000.000,- Ft


Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2020. év : 0,- Ft
2021. év : 0,- Ft
2022. év: 0,-Ft

Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szintén még a költségvetéshez kapcsolódóan az Áht. 24. § (4) bekezdésében írtaknak megfelelően bemutatja az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, többéves kihatással járó döntéseket, valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat. A polgármester előadja, hogy a közvetett támogatás és többéves kihatással járó döntés nincs.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
8/2019. (I.22.) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési tervezetben a következő beruházási célú kiadásokat szerepelteti:

• út felújítás önrész : 3.000 e Ft,
• Pannon élmény program parkfelújítás 900 e Ft,
• rendezvénypályázat 400 e Ft.

III. napirendi pont:
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint Pornóapáti község településképi rendeletének partnerségi véleményezésére sor került, várták az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, illetve a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a bejegyzett civil szervezetek észrevételeit, javaslatait, a rendelet-tervezet képviselő-testületi ülésen történő nyilvános megtárgyalására 2018. november 29. napján került sor.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

9/2019. ( I. 22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint Pornóapáti község településképi rendeletének partnerségi egyeztetési eljárását lezárja.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

10/2019. ( I. 22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint Pornóapáti község településképi rendeletének partnerségi egyeztetési eljárása keretében az alábbi döntést hozza:
A rendelet-tervezetben szereplő egyedi védettség alá eső alábbi ingatlanok védettségét nem tartja indokoltnak, álláspontja szerint az épületek jellege az adott övezetre vonatkozó településképi előírásoknál szigorúbb szabályozás biztosítása nem indokolja :
Vízierőmű 6 hrsz,
a Körmendi utca 206 hrsz telken álló polgármesteri hivatal épülete
Fő utca 18. hsz. 28 hrsz;
Fő utca 22. hsz 33 hrsz;
Fő utca 23. hsz 37 hrsz;
Fő utca 28. hsz 45 hrsz;
Fő utca 31 hsz. 49 hrsz;
Fő utca 33 hsz 51 hrsz;
Fő utca 49. hsz 107 hrsz

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő rendeletet alkotja:


Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1./2019. (I.23.) önkormányzati rendelete
Pornóapáti község településképének védelméről

/ a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva/

IV. napirendi pont:

A./
Dr. Linhárt Gábor jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vaskeresztes Község Önkormányzata által a VP 7.2.1-7.4.1.2-16. számú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Pinka völgye –települései ( Vaskeresztes, Horvátlövő , Pornóapáti Községek Önkormányzata) Konzorciuma által benyújtott önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtott pályázata sikeres volt . A berendezést Vaskeresztes Község Önkormányzata részére használatba adja.
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat:
INO RMS 180 fűnyíró adapter
1./ Krimzon Kft. 1077 Budapest, Dembinszky utca 38. 3/28.
659.000,- Ft +ÁFA
2./ HANKI- Ker Kft. 6900 Makó, Aradi utca 135.
650.000,- Ft +ÁFA
3./PROCOMPAX Kft. 6791 Domaszék, Bartók Béla utca 1.
610.000,- Ft +ÁFA
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

11/2019. ( I.22.) számú határozat:
Pornóapáti Község Képviselő-testülete a Vaskeresztes Község Önkormányzata által a VP 7.2.1-7.4.1.2-16. számú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Pinka völgye –települései ( Vaskeresztes, Horvátlövő , Pornóapáti Községek Önkormányzata) Konzorciuma által benyújtott önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtott pályázatán a PROCOMPAX Kft. (6791 Domaszék, Bartók Béla utca 1. ) ajánlatát fogadja el.
A beszerzésre kerülő eszköz:
INO RMS 180 fűnyíró adapter 610.000,- Ft +ÁFA
C./

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Magyar Falu Program keretében első körben (2019.február-március) várható kiírásokat:

1. Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram 2 célterülettel

1 célterület:
o orvosi rendelő felújítására, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).
o új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építésére, vagy felújítására;

2 célterület:
o bútorok beszerzésére;
o az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

2. Szolgálati lakás program 2 célterülettel:

1 célterület:
• 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása
• új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább)

2 célterület:
• Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram
o új épület építése
o felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
o átalakítás,
o bővítés,
o ingatlankiváltás,
o funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás

Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

3. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 3 célterülettel:

1 célterület:
• Max 15 millió forint határig: meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása
2 célterület:
• Max. 5 millió forint összeghatáráig: a közösségi célú helyiségekben megvalósuló (program, eszköz beszerzés.)
3 célterület:
• III. 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben: közösségszervező bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)
Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon kérelemben.

A Magyar Falu Program keretében továbbiakban az alábbi kiírások jelennek
meg:

4. Bölcsőde, óvoda program 2 célterülettel

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
- 1 célterület a „Bölcsőde” vonatkozásában:
• újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése;
• férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése;
• jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása
- 2 célterület az „Óvoda” vonatkozásában:
• azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére;
• korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;
• meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;
• támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére,
a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére.

5. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás 2 célterülettel

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Útfelújítás és járdafelújítás anyagtámogatása

Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület
vonatkozásában:
- előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja)
- a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd)
- az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása
- út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő
létesítmények felújítása).

6. Eszközfejlesztés közterület karbantartására

Megvalósítandó tevékenység:
- 5000 fő lélekszám alatti önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
a) vontatott és függesztett munkagépek,
b) erőgépek (például traktor, bobcat),
c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
d) ágaprító gépek beszerzése
e) kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.

7. Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

- Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése o falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt.
o Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu-és tanyagondnoki szolgálatok számára
o A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség

Nem részesülhet támogatásban:
• új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült.
• falubusz cseréje esetén a jelenleg meglevő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik
• falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn

8. Óvoda udvar program

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
- Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat
kialakítása, egyéb fejlesztések)
- óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli
önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek;
- udvari akadálymentesítés,
- projekt-előkészítés, tervezés,
- projekt végrehajtási költségek

9. Óvodai sport program
A pályázat célja:
- önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a pálya program” keretében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
- új óvodai sportpálya kialakítása:” Irány a pálya” programban való részvétellel egy 8x16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése

10. Polgármesteri hivatal felújítása program

Megvalósítandó tevékenységek:
- 5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló
polgármesteri hivatalt.

Önállóan támogatható tevékenységek: (1 tevékenység kötelezően megvalósítandó)
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület,
• külső és belső felújítása, o átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés , nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)
- kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület,
• külső és belső felújítása,
• átépítése,
• korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- megújuló energiaforrás alkalmazása
- akadálymentesítés
- bútorcsere
- előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés
díja)

11. Temető fejlesztése program 2 célterülettel:

1 célterület:
- Max 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására,
2 célterület:
Max 5 millió forint összeghatárig:
- temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények) - urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,
- temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására
- jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),
- hulladéktároló
- temető bekerítése,
- a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),

D./
Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy évente felül kell vizsgálni a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodást. A megállapodás a jogszabályi előírásoknak és az önkormányzatok igényeinek is megfelelnek, javasolja annak hatályban tartását.

Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

12.2019. (I. 22.) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pornóapáti Község Önkormányzata és a Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

E./

Fülöp Orsolya polgármester és Dr. Linhárt Gábor jegyző a második napirendi ponthoz kapcsolódva javaslatot tesz az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő rendeletet alkotja :

2/2019. ( I.23.) számú rendelet:

Pornóapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

/az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellé csatolva /

Fülöp Orsolya sk. Dr. Linhárt Gábor sk.
polgármester jegyző
F./

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a 2019. évi közbeszerzési tervet, amit elfogadásra javasol.


Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

13/2019. (I. 24.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete Pornóapáti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

G./

Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy Szabó – Horváth Zsuzsanna adó-és pénzügyi előadó 2019. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti bérlakásba költözik.


Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

14/2019. (I. 22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete Szabó- Horváth Zsuzsanna részére 2019. január 1. napjától 2019. március 31. napjáig a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás használatát biztosítja.
Bérleti díj összege: havi 40.000,- forint +10.000,- forint rezsi átalány.
A mérésen alapuló biomassza falufűtés költségei külön fizetendők.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

15/2019. (I. 22.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás április hónapban elvégzendő előtér és konyha járólapfelújítására és cseréjére vonatkozó munkálatokat előkészíti.


Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...