PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20190411

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV
PORNÓAPÁTI
KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. ÁPRILIS 11. NAPJÁN
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

24/2019. ( IV.11.) számú határozat: Pornóapáti óvoda ellenőrzésével kapcsolatosan felmerült többletköltségek viselésével összefüggésben megállapodás. ( Dezső György)


25/2019. ( IV.11.) számú határozat: Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok építészi feladatainak előkészítésével ( ravatalozó felújítása ) Puklerné Kovács Erika tervező megbízása.

26/2019. (IV.11.) számú határozat: Belügyminisztériumhoz pályázat benyújtása.
( belterületi utak felújítása)

27/2019. ( IV.11.) számú határozat: 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
28/2019. ( IV.11.) számú határozat: 2018. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
29/2019. ( IV.11.) számú határozat: A településkép védelméről szóló 1/2019. ( I.23.) sz. önkormányzati rendeletének módosításának a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze VA/KMBK-ÁF/86-2/2019. számon küldött levelében meghatározottak alapján történő megkezdése.
30/2019. ( IV.11.) számú határozat: Lomtalanítás megszervezése.
31/2019. ( IV.11.) számú határozat: A Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos részére megkeresés a kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett státuszára való felkerülésre.
32/2019. (IV.11.) számú határozat: Unger Mária ( sz.: Szombathely, 1957. április 3., anyja neve: Schmalzl Mária) 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 39.szám alatti lakos részére 2019. május 1. napjától, illetve a felújítási munkálatok befejezésétől határozatlan időre Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás használatának biztosítása.
33/2019. (IV.11.) számú határozat: Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás elvégzendő előtér és konyha járólapfelújítására és cseréjére vonatkozó munkálatokat, továbbá konyhabútor kialakítási munkálatok előkészítése.
34/2019. (IV.11.) számú határozat: VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet ( kerékpáros pihenőhely kialakítása) pályázat megvalósítására felhatalmazás.

35/2019. (IV.11.) számú határozat: Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása ( VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17) kódszámon 2019. évben megvalósítani tervezett rendezvénypályázat megvalósítása .
36/2019. (IV.11.) számú határozat: Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával a család és gyermekjóléti feladatok, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatok vonatkozásában megkötött feladat-ellátási megállapodás módosítása.

37/2019. (IV.11.) számú határozat: Hábetler Márton 9796 Pornóapáti, Fő utca 61. szám alatti lakos kérelmének - amelynek alapján 2018. évben az önkormányzattól a 121/1. hrsz-ú ingatlanhoz vásárolt területrészének bekerítését kéri – elutasítása.
38/2019. (IV.11.) számú határozat: Pornóapáti Futball Klub működtetési kérdéseinek egyesület tagjainak hatáskörébe utalása.

 

 

Pornóapáti község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2019. április 11. napján 19.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Fülöp Orsolya , Bokor Miklós, Kissné Potzmann Erzsébet, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző,
Dezső György műszaki ellenőr, tervező.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül öt fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület a következő napirendet fogadja el:

1./ Pornóapáti óvoda államkincstári felújítási ellenőrzésével kapcsolatos kérdések egyeztetése.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dezső György műszaki ellenőr,
Dr. Linhárt Gábor jegyző

2./BM Önkormányzati fejlesztések pályázat benyújtása.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

3./ Pornóapáti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló.
Előadó: Dr. Linhárt Gábor jegyző.

4./ Különfélék.

I. napirendi pont:


Fülöp Orsolya polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent Dezső György műszaki
ellenőrt, majd ismerteti a Magyar Államkincstárnak a TOP -1.4.1-15-VS1-2016-00018.számú , a Gyöngyös- kert Óvoda Pornóapáti tagóvoda felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert 20 345.400,- Forint összegű támogatás elszámolásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvével kapcsolatos megállapításokat. Elmondja, hogy az ellenőrzés a megvalósult állapothoz képest a pályázat során az önkormányzatra egy kivétellel nem tartalmazott problémás megállapítást.

A kérdéses megállapítás: a 2. számú szakmai beszámoló tisztázó kérdéséhez beküldött épületgépész berendezési tervében 4 gyermek wc szerepel, azonban a helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy 3gyermek wc került kialakításra. Szükséges intézkedés: a dokumentumok közötti eltérés hatályos jogszabályoknak megfelelő magyarázata szükséges időtartamok megjelölésével.

Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy a beruházáshoz szükséges tervdokumentáció és a
közbeszerzéssel összefüggő ajánlati dokumentáció a rendelkezésre álló gyermek wc és kézmosó cseréjével számol ( 3 db), ennek kialakítása illetve cseréje került elszámolásra. A 4 darab wc a tervező által a megvalósulási dokumentációban került feltüntetésre. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján minden megkezdett 8 gyermek után egy wc és kézmosó kialakítása szükséges, ezért a pályázati indikátortáblában meghatározott 30 férőhely alapján 4 darab wc és kézmosó kialakítása szükséges.

Fülöp Orsolya polgármester ajánlatot kért a gyermek wc illetve kézmosó kialakításával kapcsolatos beruházási munkálatokra, amelynek mértéke eléri a bruttó 500.000,- forintot.

Dr. Linhárt Gábor jegyző felveti a tervező anyagi felelősségvállalást is a felmerült költségek
alapján, álláspontja szerint a jogszabályi előírások figyelembevételével mindenképpen előírásként jelentkezik a negyedik gyermek wc , illetve kézmosó kialakítása, ezért annak anyagköltsége mindenképpen az önkormányzatot terheli, ennek mellőzése esetén a jogalap nélküli gazdagodás tényállása áll fenn teljes tervezői költségviselés esetén.

Dezső György tervező elismeri felelősségét, ezért javaslatot tesz arra, hogy a Magyar Falu
Programhoz benyújtandó önkormányzati pályázat során végzett a pornóapáti ravatalozó felújításával kapcsolatos előkészítési, tervezési munkafolyamataival kapcsolatban munkájának értékét ( 150.000,- forint) a költségek fedezetére felajánlja. Reményét fejezi abban, hogy az önkormányzat továbbra is számít munkájára, eddigi közreműködése során többek között a kultúrház felújításával kapcsolatos munkáinak ügyében az önkormányzat hozzávetőlegesen millió forint nagyságrendben jutott előnyös helyzetbe.


Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

24/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti Község Képviselő-testülete a Magyar Államkincstárnak a TOP -1.4.1-15-VS1-2016-00018.számú , a Gyöngyös- kert Óvoda Pornóapáti tagóvoda felújítása, korszerűsítése tárgyában elnyert 20 345.400,- Forint összegű támogatás elszámolásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvével kapcsolatos megállapítások ügyében felmerült gyermek mellékhelyiség és kézmosó kialakításával összefüggésben felmerült tervezői , műszaki ellenőri felelősséget megállapítva Dezső György közreműködő 150.000,- forint összegben nyújtott anyagi szerepvállalást elfogadja.

A képviselő-testület az ellenőrzési ütemezésnek megfelelően a munkákatok elvégzését az óvodai nyári leállási időszakban biztosít, erre vonatkozóan vállalkozási szerződést köt.

/ az ellenőrzési jegyzőkönyv csatolva/

Dezső György tervező a testületi ülésről eltávozott.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz arra, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok építészi feladatainak előkészítését Puklerné Kovács Erika tervezőre bízza.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
25/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti Község Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatok építészi feladatainak előkészítését ( ravatalozó felújítása ) Puklerné Kovács Erika tervezőre – Archit Kft. 9700 Szombathely, Tulipán utca 18.) bízza.

II. napirendi pont:


Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II. 2. a), b) és c) pontok szerint a települési önkormányzatok 2019. évben is pályázhatnak az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra. A most megjelenő Pályázati kiírás az alábbi fejlesztési célokra tartalmaz forrást:
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
- óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,
- belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz a település központi területén a pornóapáti autóbuszmegálló és óvoda, továbbá a pornóapáti bolt előtti terület felújítására.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

26/2019. ( IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatán pályázatot kíván benyújtani belterületi utak, hidak, járdák felújítása alcélra.

Pornóapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, , hogy a 2.275.057,- Ft saját forrás az önkormányzat rendelkezésére áll, azt költségvetése terhére biztosítja.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Orsolya polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a pályázat benyújtására.

III. napirendi pont:

Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Dr. Linhárt Gábor jegyző az önkormányzat 2018. évi beszámolója során az alábbi elemeket
emeli ki: a 2018. évi pénzmaradvány összege 24.343 e Ft, ebből lekötött pénzösszeg 6.123 e forint. Az adóbevételek tekintetében a kommunális adóból 845 e Ft, a helyi iparűzési adóból a tervezett 2.610 e Ft helyett 8.816 e Ft, a gépjárműadó helyben maradó része 1.185 e Ft volt. A jelentősebb kiadások tekintetében kiemeli az autóbuszváró tetőszerkezetének felújítását 424.302,- forint összegben, az 1 millió forint összegű támogatás felhasználásával 2.137.392,- forint értékben megvalósuló temetőkerítés felújítási munkálatokat, a belterületi utak tervezésével és engedélyezésével összefüggő kiadás 594.600,- forint volt, az óvoda udvarán található játszóeszközök teljeskörű felújítása 529.590,- forint felhasználásával, a közterületen található veszélyes fák kivágása és darálása 609.650,- forintba, a közterületi utak zúzalékolásának kiadási teljesítése 607.260,- forint volt. A hivatal felújítás kiadási előirányzata 24.713.699,-forint volt, ebből 12.590.923,- forint volt a belügyminisztériumi támogatás, a festési munkálatok 1.394.041,- forintba kerültek. Az önkormányzat a szociális bérlakás villanyszerelési munkálataira 624.840,- forintot fordított, a festési munkálatok 711.940,- forintba kerültek.

Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

27/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

/ a beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva/

Dr. Linhárt Gábor jegyző javaslatot tesz a 2018. évi önkormányzati belső ellenőrzési jelentés elfogadására.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
28/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
/ Az ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv mellé csatolva/
IV. napirendi pont:
A./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint Pornóapáti község településképi rendeletének partnerségi véleményezésére sor került, várták az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, illetve a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a bejegyzett civil szervezetek észrevételeit, javaslatait, a rendelet-tervezet képviselő-testületi ülésen történő nyilvános megtárgyalására 2018. november 29. napján került sor. Fentiek alapján a rendeletet a képviselő-testület 2019. január 22. napján fogadta el. Az elfogadott rendeletre a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze VA/KMBK-ÁF/86-2/2019. számon küldött levelében néhány pontra feljegyzést küldött, amelyen törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett . A kezdeményezés alapján ismerteti a helyi építész közreműködésével készített módosított rendelet tervezetet. Kiemeli a felülvizsgálat során a rendelet tervezetben a helyi védett ingatlanok teljes egészében történő eltörlését( 2 darab ingatlan) , amely Főépítész Asszony szerint ellentételes a Jövő nemzedék szószólója AJB-3709/2017. számú elvi állásfoglalásával, amelyben biztoshelyettes kifejti, hogy az Alkotmánybíróság joggyakorlata szerint Alaptörvény általános követelménnyé tette a visszalépés tilalmát – ha egyszer valami védelem alá került, az onnan való kivételhez rendkívüli indok kell.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
29/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete a 2019. január 22. napján tartott ülésén elfogadott a településkép védelméről szóló 1/2019. ( I.23.) sz. önkormányzati rendeletének módosítását a Vas Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze VA/KMBK-ÁF/86-2/2019. számon küldött levelében meghatározottak elapján megkezdi, ennek tekintetében a rendelet-tervezet társadalmi és hatósági egyeztetésre bocsátja.
A képviselő-testület továbbra is fenntartja a 10/2019. ( I. 22.) számú határozatában meghatározottakat, amelynek alapján az érintett ingatlanok védettségét nem tartja indokoltnak, álláspontja szerint az épületek jellege az adott övezetre vonatkozó településképi előírásoknál szigorúbb szabályozás biztosítása nem indokolja.

A képviselő-testület a tulajdonosok érdekeit is képviselve megállapítja, hogy a helyi védettség fenntartása indokolatlanul magas terhet ró az ingatlanok tulajdonosára, ezzel pedig megfosztja a lehetőséget felújítása alól, az épületek egyedisége nem domináns a faluképben, a vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározott szigorú településképi feltételek és övezeti előírások lehetővé teszik egyedi helyi védettség nélkül az épületek meglevő értékelemeinek megőrzését.

/ a rendelet módosítási tervezet és a főépítészi észrevétel a jegyzőkönyv mellé csatolva/

B./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatást ad a május hónapban sorra kerülő lomtalanítási feladatokról.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
30/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete az STKH
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közreműködésével 2019. május 10. napján ( pénteken) lomtalanítást szervez az alábbiak szerint :
Lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését és szállítását végzi.
A lomtalanítás során a következő típusú hulladékok kirakását kérjük mellőzni, azok nem kerülnek elszállításra:
• zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (sárga zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem, trágya
• autóbontásból származó autó alkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
• építési-bontási hulladék (mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, üveg, síküveg, tükör),
• lapátos, zsákos hulladék (Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.)
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép).

A háztartásokban keletkező, a nem megbontott elektronikai hulladékok átvételére a kultúrház mögötti közterületen található fedett színben biztosít lehetőséget, kizárólag 2019. május 29. napján ( szerdán) 9.00 óráig.

C./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pornóapáti és Horvátlövő településeik nem szerepelnek az ún. kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett listáján.
Pornóapáti község képviselő-testülete 5 igen szavazattal –, ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
31/2019. ( IV.11.) számú határozat:
Pornóapáti község képviselő-testülete Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Gyopáros Alpár Úr felé fordul abból az okból, hogy a település nem szerepel az ún. kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett listáján.
Pornóapáti település állandó lakosságszámában a 2003. évi kiinduló 381 főhöz képest a 2004-2017. évek között kismértékű növekedés volt megfigyelhető ( 2017. évben 398 fő,) azonban a lakosságszám 2018. évben 384 főre, a 2019. év január 1-jei adat alapján 363 főre csökkent, tehát 2017. év és 2019. évek között a csökkenés meghaladta a 9 % -ot.
A megkereséshez csatolásra került a 2003. és 2019. évek között a települések állandó lakosairól készített kimutatást, amely a költségvetési támogatások megállapításánál a Magyar Államkincstár által figyelembe vett
A képviselő-testület kéri fentiek alapján az otthonteremtési támogatásban kedvezményben részesülő települések listájának felülvizsgálatát!
D./
Fülöp Orsolya polgármester elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti bérlakás megüresedik. A felhívás alapján a vaskeresztesi óvoda óvőnője Király Tiborné mellett a helyi kötődéssel bíró Unger Mária ( sz.: Szombathely, 1957. április 3., anyja neve: Schmalzl Mária) 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 39. szám alatti lakos szeretné előreláthatólag 2019. május 1. napjától, illetőleg a felújítási munkálatok elvégzésétól határozatlan időre bérbe venni a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatt található bérlakást.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

32/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete Unger Mária ( sz.: Szombathely, 1957. április 3., anyja neve: Schmalzl Mária) 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 39.szám alatti lakos részére 2019. május 1. napjától, illetve a felújítási munkálatok befejezésétől határozatlan időre Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás használatát biztosítja.
Bérleti díj összege: havi 60.000,- forint, kéthavi kaucióval rezsiköltség teljeskörű megtérítésével.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

33/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakás elvégzendő előtér és konyha járólapfelújítására és cseréjére vonatkozó munkálatokat, továbbá konyhabútor kialakítási munkálatokat előkészíti.

E./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pornóapáti község képviselő-testülete   - VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet nyújtott be, amely támogatásban részesült.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

34/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet ( kerékpáros pihenőhely kialakítása) nyújtott be, amely támogatásban részesült.

A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Orsolya polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a pályázatban foglaltak megvalósítására.


F./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pornóapáti község képviselő-testülete a Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása ( VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17) kódszámon 2019. évben megvalósítani tervezett rendezvénypályázat támogatásban részesült.
A 2019. évi pályázati támogatás igénybevételével a település 800 éves jubileumi ünnepségének méltó megrendezésének anyagi fedezetét kívánják biztosítani.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

35/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása ( VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17) kódszámon 2019. évben megvalósítani tervezett rendezvénypályázat támogatásban részesült.
A 2019. évi pályázati támogatás igénybevételével a település 800 éves jubileumi ünnepségének méltó megrendezésének anyagi fedezetét kívánja biztosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Orsolya polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a pályázatban foglaltak megvalósítására.


G./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 038/28. hrsz-ú út birtokjogi helyzetének meghatározása céljából 2019. április 25. napján ( csütörtökön) 17.00 órakor földmérő bevonásával szemlét tartanak.


H./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat 2015. évben a szociális alapellátási feladatok ellátására határozatlan idejű feladat-ellátási megállapodást kötött egymással, amely értelmében a szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díjat minden év március 31. napjáig határozták meg.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Költségvetése 2019. április 1. napján lépett életbe, ennek következtében a feladatok ellátásáért fizetendő térítési díjak ezt követően kerültek megállapításra a 2019. évre. Az idő rövidségére való tekintettel a 2019. április 1. napjától esedékes díjakat önkormányzat a 2019. évi áprilisi ülésén, 2019. június 30. napjáig várhatóan változatlan díjjakkal határozza meg.
A számítások alapján 2019. július 1. napjától a feladat-ellátási megállapodásokkal érintett településeken az alábbi szolgáltatási ellenértékek kerülnek betervezésre:
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 670,- Ft
• Házi segítségnyújtás – szociális segítés 2140,- Ft
• Házi segítségnyújtás – személyi gondozás 1865,- Ft

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátása változatlan marad, a tavalyi év alapján a feladat ellátása a központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. mellékletében meghatározott támogatás, ahol az ellátandó családok száma együttesen nem haladja meg a 30 családot az adott évben. Amennyiben az ellátandó családok száma ezt meghaladja, úgy a többletet meg kell téríteni.
Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a javaslatot és 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

36/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával a család és gyermekjóléti feladatok, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatok vonatkozásában megkötött feladat-ellátási megállapodást a térítési díjak változása, ügyében történő módosítási javaslatot elfogadja.

A térítési díjak meghatározása 2019. július 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

◦ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 670,- Ft
◦ Házi segítségnyújtás – szociális segítés 2140,- Ft
◦ Házi segítségnyújtás – személyi gondozás 1865,- Ft

I./

Fülöp Orsolya polgármester ismerteti Hábetler Márton 9796 Pornóapáti, Fő utca 61. szám alatti lakos kérelmét , amelynek alapján 2018. évben az önkormányzattól a 121/1. hrsz-ú ingatlanhoz vásárolt területrészének bekerítését kéri. A helyszíni szemlén felmerült az 511. hrsz-ú önkormányzati közúthoz kapcsolódóan a megközelíthetőség vizsgálata is.


Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

37/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hábetler Márton 9796 Pornóapáti, Fő utca 61. szám alatti lakos kérelmét - amelynek alapján 2018. évben az önkormányzattól a 121/1. hrsz-ú ingatlanhoz vásárolt területrészének bekerítését kéri – elutasítja.

J./

Schmalzl János képviselő felveti a Pornóapát Futball Klub további működtetésének kérdését. Az egyesület bejegyzett elnöke, Németh Zoltán választ kér az önkormányzattól az egyesület fenntartására vonatkozó elképzeléseiről.

Pornóapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

38/2019. (IV.11.) számú határozat:

Pornóapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pornóapáti Futball Klub működtetési kérdéseinek megtárgyalását az egyesület tagjainak hatáskörébe utalja.
A képviselő-testület a pálya és közvetlen környezetének rendezéséhez szükséges anyagi forrásokat biztosítja.


Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 21.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző

 

 


Pornóapáti Község Önkormányzata Horvátlövő Község Önkormányzata
9796 Pornóapáti, Körmendi utca 27. 9796 Horvátlövő, 48-as utca 52/a.

Ügyiratszám: 195/2019.

Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
Gyopáros Alpár Úr részére
Budapest
Bajza utca 32. 1. em. /006.
1062


Pornóapáti és Horvátlövő Községek Önkormányzatai megbízásából tájékoztatom, hogy településeink nem szerepelnek az ún. kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett listáján.
Településeink földrajzi helyzetét és demográfiai adatait az alábbiak szerint szeretnénk bemutatni.
• Pornóapáti és Horvátlövő Vas megyében az osztrák államhatár közvetlen közelében találhatók, a közös hivatal igazgatási egysége alá tartozik Vaskeresztes és Kormánybiztos úr családi kötődései révén Szentpéterfa település is.
• álláspontunk szerint a vas megyei településmértékek figyelembevételével nem számítunk kétséget kizáróan agglomerációs településnek ( településeink Szombathelytől ,mint a megyeszékhelytől való távolsága 20, illetve 23 km.)
Levelünkhöz csatoljuk a 2003. és 2019. évek között a települések állandó lakosairól készített kimutatásunkat, amely a költségvetési támogatások megállapításánál a Magyar Államkincstár által figyelembe vett lakosságadatokon alapulnak.
Pornóapáti település állandó lakosságszámában a 2003. évi kiinduló 381 főhöz képest a 2004-2017. évek között kismértékű növekedés volt megfigyelhető ( 2017. évben 398 fő,) azonban a lakosságszám 2018. évben 384 főre, a 2019. év január 1-jei adat alapján 363 főre csökkent, tehát 2017. év és 2019. évek között a csökkenés meghaladta a 9 % -ot.
Horvátlövő település lakosságszáma a 2003. évi kiinduló 191 főhöz képest 2011. évre 220 főre nőtt, azonban 2019. évig a lakosságszámcsökkenés meghaladta a 11 % -ot, ( 2019. évi nyitó adat 197 fő) .

 

Kérjük fentiek alapján az otthonteremtési támogatásban kedvezményben részesülő települések listájának felülvizsgálatát!

Pornóapáti – Horvátlövő, 2019. április 18.

Fülöp Orsolya Bugnits Vilmos
polgármester polgármester
/ Pornóapáti Község Önkormányzata / / Horvátlövő Község Önkormányzata/

 

Dr. Linhárt Gábor
jegyző
/ Pornóapáti, Horvátlövő, Vaskeresztes,
Szentpéterfa/


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Falugazdász ügyfélgogadás

Falugazdász ügyfélgogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
A beruházás Magyar Falu Program keretében valósult meg. 

Tovább olvasom...