PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Jegyzőkönyv 20190528

Önkormányzat / Testületi Jegyzőkönyvek

 JEGYZŐKÖNYV
PORNÓAPÁTI
KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2019. MÁJUS 28. NAPJÁN
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.
Hozott rendelet:

4/2019. ( V.29.) számú rendelet: Pornóapáti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Hozott határozatok:

39/2019. ( V.28..) számú határozat: Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

40/2019. (V.28.) számú határozat: VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet ( kerékpáros pihenőhely kialakítása) pályázat megvalósítására felhatalmazás vállalkozási szerződéskötés.
41/2019. (V.28.) számú határozat: VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projekt
( kerékpáros pihenőhely kialakítása) pályázat megvalósítására felhatalmazás.
42/2019. (V.28.) számú határozat: Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása ( VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17) kódszámon 2019. évben tervezett rendezvénypályázat megvalósítása .
43/2019. (V.28.) számú határozat: Pornóapáti, Körmendi utca 27. szám alatti ingatlanon található szociális bérlakásba konyhabútor beszerzése.
44/2019. (V.28.) számú határozat: Fröhlich Tree Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.) telephely bővítési kérelmének a pornóapáti 02/15. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával és az azzal összefüggő településrendezési terv módosításával történő elvi támogatása.
Pornóapáti község képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pornóapáti község képviselő-testülete 2019. május 28. napján 18.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Pornóapáti .

Fülöp Orsolya , Bokor Miklós, Schmalzl János, Szőnye László települési képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző,
Hábetler-Sulyok Attila könyvelő.
.

Fülöp Orsolya polgármester megállapítja, hogy az öt képviselő-testületi tag közül négy fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.

Fülöp Orsolya polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület a következő napirendet fogadja el:
1./ Pornóapáti biomassza fűtőmű gazdálkodásáról és működéséről szóló tájékoztató, 2019/2020. évi fűtési időszak előkészítése.
Előadó: Schmalzl János , Schmalzl Jánosné – Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.
Hábetler-Sulyok Attila könyvelő.

2./ Folyamatban levő fejlesztésekről, programokról tájékoztatás, Magyar Falu Program előkészítése.
Előadó: Fülöp Orsolya polgármester,
Dr. Linhárt Gábor jegyző.

I. napirendi pont:

Hábetler Sulyok Attila könyvelő ismerteti a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával kapcsolatos keretszámokat. Elmondja, hogy 2018. évben a hőértékesítés nettó árbevétele 10.4375 e Ft volt,
( 2017. évi 9.505 e Ft.) egyéb támogatás jogcímen 9.581 e Ft ( energiatámogatás.) bevétel folyt be, az összes ráfordítás mértéke 16.020 e Ft volt, így a társaság adózás előtti eredménye – 679 e Ft összeget tett ki, a tavalyi évben 10.797 e Ft összegben került sor faapríték beszerzésére A korlátolt felelősségi társaságok törzstőke emelésére vonatkozó -2017. március 15. napjára módosult- kötelezettséget teljesítették,

Schmalz János a település biomassza fűtőművét üzemeltető Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. képviseletében ezt követően rövid áttekintést ad a fűtőmű 2018. évi működési témaköréről. Elmondja, hogy a rendszer üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítottak, ebben az évben van először olyan lehetőség, hogy az előző fűtési időszakról tartozások nem állnak fenn, van pénzeszközeik az apríték többhavi beszerzésére. Elsőrendű feladat a hőmennyiségmérők működtetésével összefüggő digitális rendszer kiépítése és a távfelügyeleti rendszer biztosítása, továbbá a hamuzórész kapcsolórendszerének valamint ventillátorrendszer felújítása., amelyre ajánlattal rendelkeznek, a munkálatok elvégzését a rendszer biztonságos működtetéséhez szükségesnek tartja.

Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

39/2019. ( V.28.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. gazdálkodásával és működésével kapcsolatos 2018. évi beszámolót elfogadja.

/ a beszámoló és a könnyvizsgálói záradék a jegyzőkönyv mellé csatolva/

II. napirendi pont:
A./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pornóapáti és Horvátlövő településeik nem szerepelnek az ún. kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett listáján, ezért a Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos Gyopáros Alpár Úr felé fordul abból az okból, hogy a település nem szerepel az ún. kistelepülési családtámogatási kedvezmény által érintett települések kedvezményezett listáján.
Ismerteti az államtitkárság választevelét, amely a képviselő-testületi jegyzőkönyv mellé csatolásra kerül.
B./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pornóapáti község képviselő-testülete   - VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet nyújtott be, amely támogatásban részesült.

A beérkezett ajánlatok:

1./ PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft. ( 9700 Szombathely, Béke tér 1.)
Vállalási ár: 3.340.078,- Ft +ÁFA.

2./ SZKENDÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( 9700 Szombathely, Mérleg utca 2.)
Vállalási ár: 3.734.778,- Ft +ÁFA

3./ Vincze József egyéni vállalkozó 9700 Szombathely, Erkel Ferenc utca 39.
Vállalási ár: 3.446.178,-Ft +ÁFA

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

40/2019. (V.28.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 - Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívásra konzorciumban turisztikai projektet ( kerékpáros pihenőhely kialakítása) nyújtott be, amely támogatásban részesült.

A képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Orsolya polgármestert és Dr. Linhárt Gábor jegyzőt a pályázatban foglaltak megvalósítására és a PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft-vel ( 9700 Szombathely, Béke tér 1.) történő szerződéskötésre.

/ a vállalkozói szerződés a jegyzőkönyv mellé csatolva/

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

41/2019. (V.28.) számú határozat

Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-69.8.1.1-17 kódszámú Pannon Térség Fejlesztő Egyesület – Pannon Élmény Program- komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása támogatási program keretein belül pályázatot nyújtott be, melyre az Irányító Hatóság Támogatói Okiratban részesítette az alábbi fejlesztési megnevezés alatt:
Projekt címe: Határon innen és túl- kerékpárturisztikai fejlesztések a Pinka völgyében
Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 9799 Szentpéterfa; 9796 Horvátlövő; 9796 Pornóapáti; 9794 Felsőcsatár;
Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Szentpéterfa hrsz:131; Felsőcsatár hrsz: 163,243; Horvátlövő hrsz: 143/3; Pornóapáti hrsz: 215;
A felhívás száma: VP6-19.2.1-69.8.1.1-17
Projekt összes költsége: 19.937.359.-Ft
Projekt összes elszámolható költsége: 18.484.424.-Ft
Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása- konzorcium vezető részére: 961.121.-Ft- saját forrásból
Igényelt támogatás összege összesen: 14.999.927.-Ft
Elnyert támogatás összege összesen: 14.787.531.-Ft
Elnyert támogatás összege- konzorcium vezető részére: 3.844.474.-Ft
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti fejlesztés a település szempontjából előnyös és szükséges és a fenti projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerőt összegét a költségvetésben elkülöníti.
C./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pornóapáti község képviselő-testülete a Helyben vagyunk – Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása ( VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17) kódszámon 2019. évben megvalósítani tervezett rendezvénypályázat támogatásban részesült.
A 2019. évi pályázati támogatás igénybevételével a település 800 éves jubileumi ünnepségének méltó megrendezésének anyagi fedezetét kívánják biztosítani.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:


42/2019. (V,28.) számú határozat

Pornóapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-69-8.1.7-17 kódszámú Pannon Térségfejlesztő Egyesület –Helyben vagyunk- Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása című támogatási program keretein belül pályázatot nyújtott be, melyre az Irányító Hatóság Támogatói Okiratban részesítette az alábbi fejlesztési megnevezés alatt:
Projekt címe: 800 éves jubileum Pornóapátiban
Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 9796 Pornóapáti, Körmendi u.2;
Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9796 Pornóapáti, Hrsz:149
A felhívás száma: VP6-19.2.1-69-8.1.7-17
Projekt összes költsége: 2.666.492.-Ft
Projekt összes elszámolható költsége: 2.666.492.-Ft
Projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege és forrása 666.624.-Ft- saját forrásból
Igényelt támogatás összege összesen:1.999.868.-Ft
Elnyert támogatás összege összesen: 1.999.868.-Ft

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti rendezvény a település szempontjából előnyös és szükséges és a fenti projekt megvalósításához szükséges önkormányzati önerőt összegét a költségvetésben elkülöníti.

D./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szociális bérlakásba a képviselő-testülete előzetes döntéshozatala alapján a 2019. évi költségvetésben meghatározott módon konyhabútor és mosogatószekrény került beszerzésre.

Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

43/2019. (V.28.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a szociális bérlakásba konyhabútort és mosogatószekrényt szerez be 213.899,- Ft összegben.
E./
Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Fröhlich Tree Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.) képviseletében a cég ügyvezetője azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a tulajdonában levő 218/2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódva a cég profiljához - karácsonyfa termelés – igazodva mezőgazdasági gépek és eszközök tárolására telephelyet bővítsen, amelyhez a pornóapáti 02/15. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. A rendezési terv módosítását a cég a hatósági egyeztetést követően teljeskörű saját költségén biztosítja . A cég vezetőjének tájékoztatása alapján a fűtőmű részére 200 m3 bioparítékot biztosítana minden évben.
Pornóapáti Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül- a következő határozatot hozza:

43/2019. (V.28.) számú határozat:

Pornóapáti község képviselő-testülete a Fröhlich Tree Kft. (9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 81.) kérelmét , amelynek alapján a cég tulajdonában levő 218/2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódva a cég profiljához - karácsonyfa termelés – igazodva mezőgazdasági gépek és eszközök tárolására telephelyet bővítene - a pornóapáti 02/15. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával és az azzal összefüggő településrendezési terv módosítását a hatósági egyeztetést követően a cég teljeskörű saját költségviselésével elvi jelleggel támogatja.
A konkrét eljárási intézkedések megtételéig további egyeztetés szükséges.
F./

Dr. Linhárt Gábor jegyző és Fülöp Orsolya polgármester a képviselő-testület 2019. április 11. napján tartott ülésén elhangzottak alapján ismerteti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolórendeletét.

Pornóapáti község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő rendeletet alkotja:

4/2019.(V.29.) számú önkormányzati rendelet :

Pornóapáti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról.

/ a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva/
G./

Fülöp Orsolya polgármester a 2019. április 11. napján tartott képviselő-testületi ülés alapján ismét felveti a Pornóapát Futball Klub további működtetésének kérdését. Elmondja, hogy a sportpálya környékén a fűnyírási kérdések sem megoldottak, ennek alapján az önkormányzat a szükséges intézkedéseket megteszi, azonban szükségesnek tartja Németh Zoltán elnökkel történő azonnali nyilatkozatát a kommunális kérdések megoldására.

H./

Fülöp Orsolya polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pornóapáti óvoda tagintézményvezetője Papp Orsolya közalkalmazotti jogviszonyáról egészségi állapotára hivatkozva és Kőszegről történő napi munkábajárás nehézségeire hivatkozva lemondott. A pályázati kiírás megtörtént, a nagymértékű szakemberhiány aggodalomra ad okot.

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Fülöp Orsolya polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

Kelt mint első oldalon

Fülöp Orsolya Dr. Linhárt Gábor
polgármester jegyző


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Új falugazdász

Új falugazdász

2024. április 1-től Pornóapátiban Kiss Nikoletta lesz a falugazdász. 

Tovább olvasom...

Falugazdász ügyfélfogadás

Falugazdász ügyfélfogadás

Változás a falugazdász személyében. 

Tovább olvasom...