Pályázat

Legfrissebb képeink Tovább a galériába...

Nyilvános pályázati felhívás ingatlan értékesítésére (használaton kívüli határőr örs)

2020.02.27.

1. A pályázat kiírója: Pornóapáti Községi Önkormányzat (9796 Pornóapáti, Körmendi utca 27.


2. A pályázat célja: önkormányzati ingatlan értékesítése


3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egy fordulós.


4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai: a Pornóapáti 16/3. helyrajzi számú, „kivett egyéb épület és udvar” megjelölésű 6483 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni része. Az ingatlan per-teher- és igénymentes.


5. Az ingatlan induló ára: 10.000.000,- Ft
Az ingatlan tekintetében fennálló pályázói kötelezettség: az ingatlan állapota miatt az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belüli felújítási kötelezettség, amelynek biztosítékául a pályázat kiírója pénzösszegben meghatározott biztosítékot kér.


6. A pályázati feltételek: A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény (továbbiakban: Nvtv.) 13 § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv 3§ (1) bekezdésében foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A pályázathoz csatolni kell:
a) 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot
b) aláírási címpéldány hiteles másolatát
Gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye: 9796 Pornóapáti, Körmendi utca 27.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázati ajánlat a pornóapáti 16/3. hrsz-ú ingatlan megvételére”


9. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összeségében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázó mutassa be az ingatlan újrahasznosítási elképzeléseit, annak időbeli ütemezését, mivel az ingatlan belterületi fekvése indokolja annak településképbe illeszkedését, karbantartottságát a jövőre nézve is.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződés legkésőbb az elbírálást követő 30. napon köti meg az önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése estén – a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei:
a) a pályázó neve, címe:
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket
c) a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról, megfizetési módjáról, esetleges ütemezéséről,
d./ nyilatkozat az újrahasznosítási elképzelésekről,
e./ nyilatkozat az ingatlan állapota miatt az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 éven belüli felújítási kötelezettségről , amelynek biztosítékául a pályázat kiírója pénzösszegben meghatározott biztosítékot kér. (vagyoni biztosíték mértéke)
f./ a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan
g.) a pályázó nyilatkozata, hogy átlátható szervezetnek minősül.

11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó az ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejáratakor kezdődik.

12. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. március 30. (hétfő) 12. 00 (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük),

13. Nyilvános bontás ideje és helye: 2020. március 30. (hétfő) 12.00 óra Pornóapáti Község Önkormányzata 9796 Pornóapáti, Körmendi utca 27.

14. A kiíró fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa, illetve visszavonja.
A tulajdonjogváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető, amelynek tekintetében érdeklődni Fülöp Orsolya polgármesternél a 30/871-7080-as telefonszámon lehet.

Pornóapáti, 2020. március 23.

Pornóapáti Község Önkormányzata