PályázatLegfrissebb képeink Tovább a galériába...

Pornóapáti

Pornóapáti a megyeszékhelytől közúton 15 km távolságra az osztrák határ menti régió páratlan természeti kincsének számító Pinka völgyében található. Területe 15,1423 négyzetkilométer. Az utcás, soros beépítésű, szalagtelkes község számos épülete őrzi a régi népi építészet sajátos értéket képviselő elemeit.

A faluban 118 lakóház, napköziotthonos óvoda, klubkönyvtár (kultúrház), orvosi rendelő, körjegyzőségi hivatal, vegyes- és italbolt működik.

Lakóinak száma 389 fő, népessége a magyarországi rendszerváltás óta kismértékben nő. 1990-től a település fejlődése perspektivikus, a megvalósult projektek révén kiépült az infrastruktúra, kultúrált települési életkörülmények jöttek létre, javult a lakosság életminősége, ami együttesen kedvezően hatott a népesség megtartására, kismértékű visszatelepülésére. A folyamat szempontjából kedvezőtlen, hogy a településen nincsenek házhelyek, a rendezési tervben kijelölt lakóterületek feltárását (telekalakítás, közművek és úthálózat kiépítése) az önkormányzat csak pályázati forrás bevonásával tudja megvalósítani. A népesség nagyobbrészt (becsült aránya 70 %).hienz dialektusú nyelvjárást beszélő németajkú lakos.


Községben számos a közösséget erősítő civil szervezet működik, (önálló tűzoltó egyesület, nemzetiségi asszonykórus, német kulturális hagyományokért alapítvány, templomépítő alapítvány, sportegyesület, ifjúsági egyesület, nyugdíjasklub) amelyek az önkormányzat támogatását élvezve jelentékeny szerepet töltenek be a falu társadalmi életében.


A Pinka völgyében található települések nemzetiségi faluk egyikeként hagyományait és szokásait évszázadok óta ápolja és őrzi. Az évente visszatérő kulturális rendezvények – farsang, húsvéti köszöntő, májusfa állítás, lucázás, borbálázás, adventi karácsonyvárás, betlehemezés, aprószenteki korbácsolás – és ünnepek a közérdeklődés előtt nyitottak. A nemzeti kulturális örökség különleges színfoltjainak számító nemzetiségi hagyományokat a község nemzetközi hírű művészeti csoportja őrzi.

Pornóapáti közvetlenül kapcsolódik az azonos kultúrkörbe tartozó szomszédos osztrák térséghez, ezen belül is Bildein, illetve Deutsch Schützen településekhez. A jelentőségteljes önkormányzati, társadalmi és közösségi kapcsolatoknak, valamint együttműködésnek köszönhetően számos közös projekt szolgálta a Pinka-völgyi magyar és osztrák mikrotérség, valamint a tágabb gazdasági, földrajzi, turisztikai, kulturális, stb. régiók fejlődését, az anyanyelvi kultúra ápolását, a német kisebbség etnikai, nyelvi és vallási identitásának, hagyományainak és kulturális örökségének megőrzését, a határon túli anyanyelvű régióval való együttműködést.


Településpolitikai jelentőségét ciszterci apátsága, és a kedvező földrajzi környezet alapozta meg. Története során mindig központi szerepkört töltött be. A környék régiós közigazgatási központjakként volt mezőváros, és járási székhely is. A trianoni döntéssel Ausztriához csatolt falu hűsége révén 1923-ban ismét magyar lehetett. Határ menti településként az 1950 után életbe léptetett politikai korlátozások miatt nem volt lehetőség fejlesztést szolgáló beruházásokra, az infrastruktúra kiépítését szolgáló beruházásokra. 1971-től a magyarországi társadalmi-gazdasági rendszerváltásig közös tanácsi társközség volt, ez idő alatt az intézményei körzetesítve lettek. A község Horvátlövő és Vaskeresztes településekkel társulva 1990-től ismét körjegyzőségi székhely.


Földrajzi, természeti és egyéb értékei, nemzetiségi kultúrája és hagyományköre miatt egyre kedveltebb a falusi turizmus iránt érdeklődők körében, a település az országos turisztikai lehetőségek között is számon van tartva. Különösen jelentős a kerékpáros (nagyobbrészt az EU tagállamokból érkező) turizmus. A Fertő tónál Ausztriából érkező és az Adriáig vezető nemzetközi kerékpárút összekötő része a volt határsávban létesített Vashegy kerékpárút amely már évek óta kedvelt úti célja a turistáknak. Az ide látogatók között sok a külföldi, a gyermek és a fiatal.

Pornóapáti település a Vas-hegy sajátos szubalpesi klímájának, a Pinka völgye és a kiterjedt erdőségek üdülésre, kirándulásra kiválóan alkalmas egyedülálló mikroklímájának köszönhetően mindig Szombathely és a megye egyik legjelentősebb kiránduló övezetének számított. Ez a folyamat a település államhatár menti fekvéséből adódó határőrizeti érdekek miatt mintegy fél évszázada megszakadt. Elzártságának és a kialakult tradicionális tájhasználatnak köszönhetően a jelentős turisztikai érdeklődést kiváltó egyedi élővilága és páratlan növényfaunája megőrződött. A környezet adottságai, turisztikai szempontból számottevő értékei, a vadászati és halászati lehetőségek, a település sajátos nemzetiségi kultúrája és hagyományai, határ menti fekvése a tájturizmus fellendülését eredményezte.

A Pinka völgye üdülésre, kirándulásra kiválóan alkalmas mikroklímájának köszönhetően a Szombathely és a megye egyik legjelentősebb kiránduló övezetévé vált. Ez a folyamat a település államhatár menti fekvéséből adódó határőrizeti érdekek miatt mintegy fél évszázada megszakadt. Elzártságának köszönhetően a jelentős turisztikai érdeklődést kiváltó különleges élőhelyek egyedi élővilága és páratlan, védett egyedekben bővelkedő növényfaunája megőrződött. A környezet adottságai kiváló lehetőséget kínálnak a tájturizmus jellegű idegenforgalomra (regerenációs üdülésre, természetjáró túrákra, kijelölt tanösvények, geológiai gyűjtőutak, gombatúra), az agroturizmusra (szőlészet-borászat, vadászat, horgászat, lovaglás). A bővizű Pinka folyó a jó vízminősége és kedvező földrajzi helyzete miatt fürdésre alkalmas.


Az osztrák oldalon határos terület Burgenland egyik kiemelt kiránduló területe és üdülő övezete. A vidék települései a közúti és kerékpár úthálózat összekötésével a sokszínű természeti és kulturális értékekre alapozott nemzetközi, komplex szolgáltatást nyújtó turizmus valósítható meg.

A Pinka-völgye vízügyi, természetvédelmi és turisztikai gondozása, értékeinek megőrzése, és feltárása jótékonyan hat a település népességmegtartó fejlődésére.


Pornóapáti község lakosságának évszázadok óta a mező- és erdőgazdálkodás, illetve az állattenyésztés biztosított megélhetési lehetőséget. A nagyüzemi gazdálkodás megszűnése után a versenyképességet eredményező szerkezetváltás eredményeként az agrár szektort 4 jelentősebb mezőgazdasági vállalkozás (kertészet, gyümölcsös, fenyőtelep, bio növénytermelés) uralja. A település gazdaságára a kisebb volumenű, a táj karakterének megfelelő, környezetbarát jellegű vállalkozások a jellemzőek. Legnagyobb vállalkozás a kertészeti szolgáltatást végzõ Bokor Park Kft., a biogazdálkodást folytató növénytermesztõ Mittl Bioprodukt Kft , és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. pornóapáti erdészete. Az õstermelõk között jelentõsebb Unger György 100 hektáros intenzív mûvelési módú gyümölcsöse, és Purker Walter 60 hektáros fenyõ telepítése. A település határában jelentõsebb gyepterület van, amelyek a Natura 2000 természetvédelmi területhez tartozik. Említésre méltó az 1193 hektár erdő, amelyre alapozva itt épült meg 2005-ben az ország első környezetbarát energiát előállító biomassza (faapríték) üzemű falufűtőműve.

Pornóapáti határ menti fekvése annak ellenére nem vezetet nagyobb vállalkozásfejlesztéshez, hogy infrastruktúrával ellátott iparterület áll rendelkezésre, és 2007-ben egy közúti, valamint egy kishatárátkelő helye nyílott. A határátkelőhely megnyitása után megnőtt az Ausztriában munkát vállalók aránya. A foglalkoztatás szerkezetén belül az aktív keresők 8,46 %-a mezőgazdasági munkavállaló, az iparban 36,82 % dolgozik. Részben a mezőgazdasági szektor visszafejlődésének tudható be az aktív keresők korcsoportjában jelentkező eltartottak magas számaránya.

 


A belterületi utak kezelése döntően állami feladatellátás alá tartozik. Ezek szervizterületei fejlesztésre szorulnak. Jelenleg a legnagyobb beruházás a vízelvezető árkok 2009-ben elkezdett rekonstrukciója, amellyel a bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat korszerűsítése mellett rendezett településkép alakul ki, a fő közlekedési útszakaszok mellett parkolósávok épülhetnek, megépülhetne a közlekedésbiztonságot szolgáló járdák, és biztonságossá válik Pinka folyó vonalában épült, elöntés veszélyes lakóterület. Az önkormányzati belterületi gyűjtő utak kiépítettek, viszont az alsóbbrendű, de a lakóterület megközelítését szolgáló úthálózat szilárd burkolat nélküli. A külterületi utak rossz állapotban vannak, a járdák teljes felújításra szorulnak.

A településen a vezetékes távközlés és mobilhálózat kiépült, e-Magyarország Pont létesült, az internet szolgáltatás iránti igényeket a korlátozott mértékben vezetékes hálózat mellett a Dunaweb vezeték nélküli hálózata képes kielégíteni. A helyi kábeltelevíziós hálózat elavult, teljes átépítésre szorul.


A közműellátottság teljes, a vezetékes ivóvíz 1986-ban, a környezet hatékony szennyvízcsatorna és távfűtési hálózat 2005-ben épület ki. A gáz közműhálózat kiépítése nem indokolt, a szolgáltatást a lakosság töredéke venné igénybe. A postai szolgáltatás a Mobil Posta biztosítja, a Szombathely és Vidéke ÁFÉSZ Kft. mellett számos mozgóárus (pékáru, húsipari termékek, zöldség, fagyasztott élelmiszerek, takarmány, gázpalack) biztosítja a kereskedelmi ellátást.


A településen lakossági kommunális hulladéklerakó és dögkút nem üzemel. Ennek elszállítását a SZOVA Zrt. szombathelyi városgazdálkodási egysége végzi.


Az alsófokú iskolai oktatás Felsőcsatár község nemzetiségi iskolájában 5 község társulásában valósul meg. A községben háziorvosi és védőnői körzeti rendelő, valamint körjegyzőségi hivatal működik, amelyek Horvátlövő és Vaskeresztes települések ellátását is biztosítják. Az önkormányzat a gyermekjóléti és családsegítő feladatait társulásban látja el. További intézmény a napköziotthonos óvoda, klubkönyvtár, idősek otthona. Az óvoda 100 %-os kihasználtságú mutatói indokolttá teszik a fejlesztését. Az idősek otthona üzemeltetése csak jelentős korszerűsítés után történhet. A klubkönyvtárhoz kapcsolódóan szabadtéri rendezvények megtartásának a feltételei rendelkezésre állnak. Az intézményhálózat elavult, nagyobb mértékű felújításra szorul, egy részében nincs kiépítve a távfűtés.


A településen erős a közösséget erősítő civil szerveződés, német kisebbségi önkormányzat, egyesületek (önkéntes tűzoltó, sport, ifjúsági) mellett településfejlesztést hagyományápolást, és az anyanyelv, a nemzetiségi kultúra értékeinek őrzését szolgáló alapítványok, művészeti tevékenységet végző közösségek működnek. A község sportcentruma a versenysportot és a szabadidős tevékenységet is szolgálja. A sportöltöző ideiglenes létesítmény, a labdarugópálya felújítása szükséges. A községnek jelentős nagyságú pihenő parkja van, ezek rehabilitációra szorulnak.

A település földrajzi helyzete miatt megnőtt a nem helyi bűnelkövetők által elkövetett ági bűncselekmények száma. A közbiztonság, a közintézmények, szolgáltató és gazdálkodó szervezetek vagyonvédelme a felelős közösségi és magán együttműködés erősítésén túl technikai beruházásokra kerül sor. A tűzvédelmi és katasztrófa elhárítási feladatokat a szombathelyi tűzoltóság, és a település önkéntes tűzoltósága látja el. A műszaki mentés alapvető helyi feltételei megvannak, azonban a személyi védőeszközök terén korszerűsítést igényel.


Mindezek tükrében:

A település legfontosabb problémái a következők:

  • Építési telkek hiánya, kijelölt lakóterületen a közművek és úthálózat kiépítetlensége
  • Járdák hiánya a főközlekedési utak mellett, meglévő járdák rossz állapota.
  • Belterületi, és külterületi utak kiépítetlensége.
  • Belterület elöntés és belvízveszélye, vízelvezető árkok rossz állapota.
  • Kerékpárutak hiánya.
  • Intézmények korszerűtlensége, költséges felújítási igénye.
  • Általános településrehabilitáció.
  • Ciszterci apátság műemléki feltárása, Ó-major épületeinek megóvása.
  • Wittelbach kastély (volt határőrs) hasznosítása.

 

Legfontosabb lehetőség:

Vállalkozások letelepedésének elősegítése:

Iparterület közös fejlesztése külföldi érdekeltségű vállalkozások bevonásával. Beruházások, telephelyek kialakításának elősegítése.

Turisztika:

Pornóapáti a Pinka völgye és a kiterjedt erdőségek üdülésre, kirándulásra kiválóan alkalmas egyedülálló mikroklímája, a tradicionális tájhasználat, a kulturális örökségünk emlékei, és a nemzetiségi kultúrája miatt kedvelt a falusi turizmus iránt érdeklődők körében. A volt határsávban létesített Vashegy kerékpárút révén a településen jelentős a kerékpáros (nagyobbrészt az EU tagállamokból érkező) turizmus.

Turisztikai szempontból számottevő értéket képeznek a vadászati és halászati lehetőségek, illetve a biomassza fűtőműhöz, kisvizerőműhöz, biogazdálkodáshoz kapcsolódó öko, valamint a természeti és épített környezeti értékekre, gyümölcstermesztésre és borászatra alapuló határon átnyúló agro- és tájturizmus. A település környezete kiváló lehetőséget kínál regenerációs üdülésre, természetjáró túrákra, természetvédelmi és környezetismereti táborokra.
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének együttműködésével a vadvízi horgászat feltételeinek fejlesztése, a magyar és osztrák oldal érintett önszerveződő közösségeivel és a szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal, szabadidős, kulturális és hagyományőrző, illetve vallási programokat nyújtó közösségekkel való összefogás lehetőséget ad a turisztikai kínálat szélesítésére.

Kulturális és turisztikai rendezvények:

A nemzetiségi lakosság nyelvi öröksége és értékekben gazdag hagyományköre, jeles szokásai a nemzeti kulturális örökség értékes része. A nemzetiségi művészeti közösségek kulturális rendezvényeinek támogatása, hagyományőrző tevékenységük fejlesztésének elősegítése a település egyik kitörési pontja lehet.


Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

LOMTALANÍTÁS 2021.

LOMTALANÍTÁS 2021.

2021. május 31-én lomtalanítás lesz Pornóapátiban!

A feleslegessé vált tárgyakat reggel 6.00 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, szállító járművel jól megközelíthető helyre. 

Tovább olvasom...

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA VERSKÉP RAJZPÁLYÁZAT 2021.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA VERSKÉP RAJZPÁLYÁZAT 2021.

RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk A Magyar Költészet Napjára, egy szabadon választott vershez várunk illusztrációkat! A legszebb rajzot/festményt díjazzuk! Az alkotásokat Pornóapátiban, a közösségi ház bejáratánál lévő dobozban kérjük elhelyezni, mi pedig kiállítjuk majd azokat az ablakban, hogy mindenki láthassa őket.

Tovább olvasom...

HÚSVÉT 2021.

HÚSVÉT 2021.

Idén közös Húsvéti Tojásfa díszítésére invitálunk mindenkit! Az otthon elkészített díszeket 2021. március 30. keddtől lehet majd a fára akasztani, a Közösségi Ház előtt, Pornóapátiban. Március 30-án szombaton, a gyerkőcök találhatnak egy kis meglepetést a Húsvéti Kosárban!  

Tovább olvasom...